Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi in Sổ quỹ, sổ cái đối với một số tài khoản nhất định

1- Khi mình vào Kế toán/Cấu hình/Tài khoản chọn một tài khoản và vào In/ Sổ quỹ (hoặc sổ cái). Một số tài khoản thì xuất ra báo cáo in bình thường, một số tài khoản thì bị lỗi như sau:
(Ví dụ mình chọn tài khoản: 1121, 13111 cũng bị tương tự…)

Odoo
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/controllers/main.py", line 125, in report_download
  response = self.report_routes(reportname, converter='pdf', **dict(data))
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 396, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/controllers/main.py", line 65, in report_routes
  pdf = report_obj.get_pdf(cr, uid, docids, reportname, data=options_data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 190, in get_pdf
  html = self.get_html(cr, uid, ids, report_name, data=data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 165, in get_html
  return particularreport_obj.render_html(cr, uid, ids, data=data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 363, in old_api
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/tvtmaaddons/to_vn_legal_financial_reports/report/cash_book.py", line 41, in render_html
  return report_obj.render('to_vn_legal_financial_reports.report_cashbook', docargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 546, in new_api
  result = method(self._model, cr, uid, self.ids, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/website_report/report.py", line 47, in render
  return super(Report, self).render(cr, uid, ids, template, values=values, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 151, in render
  return view_obj.render(cr, uid, template, values, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 172, in render
  return super(view, self).render(cr, uid, id_or_xml_id, values=values, engine=engine, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1028, in render
  return self.pool[engine].render(cr, uid, id_or_xml_id, qcontext, loader=loader, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 253, in render
  return self.render_node(self.get_template(id_or_xml_id, qwebcontext), qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 294, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 292, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 430, in render_tag_call
  d[0] = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, d)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 292, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 416, in render_tag_foreach
  ru.append(self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, copy_qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 294, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 294, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 294, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 292, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 416, in render_tag_foreach
  ru.append(self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, copy_qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 315, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 292, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 378, in render_tag_foreach
  enum = self.eval_object(expr, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 200, in eval_object
  return self.eval(expr, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 197, in eval
  raise_qweb_exception(message="Could not evaluate expression %r" % expr, expression=expr, template=template)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 194, in eval
  return qwebcontext.safe_eval(expr)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 80, in safe_eval
  return eval(expr, None, locals_dict, nocopy=True, locals_builtins=True)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/safe_eval.py", line 314, in safe_eval
  return eval(c, globals_dict, locals_dict)
 File "", line 1, in 
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/tvtmaaddons/to_vn_legal_financial_reports/models/account.py", line 1779, in get_report_move_lines
  account_sum += l['debit'] - l['credit']
QWebException: "unsupported operand type(s) for -: 'NoneType' and 'NoneType'" while evaluating
'a.get_report_move_lines(data)'2. Trong các bản PDF sổ quỹ hoặc sổ cái xuất ra, header của các bảng báo cáo bị lỗi (xem hình đính kèm)

Các bạn xem hộ nhé. Trân trọng!

Screenshot

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

Mình soi kỹ thì ngoài 2 bút toán BNK20150019, BNK20150018 thì còn có BNK20150017 liên quan đến tài khoản 1121 nhưng cả 2 bên nợ và có đều không có dữ liệu, hay nói đúng hơn là đều có giá trị bằng 0.
Soi ngược lại thì thấy đó là các bút toán xử lý khi khách hàng trả tiền thiếu (bớt tiền hàng cho khách). Khi đó mình lập một phiếu thu với giá trị số tiền thu là 0 đồng, và đối soát số tiền chênh lệch vào tài khoản giảm giá hàng bán (hoặc tài khoản chi phí khác). Việc này làm theo hướng dẫn.
Mình vào các biên lai thu tiền nói trên và hủy đối soát các bút toán đó thì đã xuất được sổ quỹ và sổ cái.
P/s: Mình nghĩ cách hợp lý hơn để xử lý trường hợp khách hàng thanh toán thiếu là vào: kế toán/ Theo dõi thanh toán/ Đối soát thanh toán và hóa đơn
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear anh Ngân,

Em xin trả lời 2 lỗi của anh như sau:

 1. Đây là lỗi nghiệp vụ, cụ thể là lỗi các bút toán BNK20150019, BNK20150018, BNK20150019. Trong các bút toán này đều có phát sinh liên quan đến tài khoản 1121 nhưng cả bên Nợ và bên Có đều không có dữ liệu. Anh có thể tìm đến các bút toán trên, Hủy bút toán sau đó định khoản và Vào sổ lại. Riêng đối với tài khoản 13111 của anh thì em vẫn đang xem xét nghiệp vụ liên quan đến tài khoản này. Em sẽ thông báo với anh ngay khi phát hiện ra nguyên nhân.
 2. Đây là lỗi về phía máy chú và đã khắc phục được.

Cảm ơn anh rất nhiều!
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Lỗi kiểu như của tài khoản 13111 đã được khắc phục anh nhé. Giờ anh chỉ xử lý lại bút toán sai nghiệp vụ của tài khoản 1121 là xong.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.