Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lấy lại view tồn kho hàng hóa trên Odoo 10.

Trên Odoo 8.0 có view liệt kê hàng hóa tại các địa điểm.
Kho hàng/ Truy xuất nguồn gốc/ Quants
trong đó liệt kê tất cả hàng hóa kèm với địa điểm tồn kho tương ứng. Trên Odoo 10 lại không còn nữa. Là do Odoo lược bỏ đi hay ErpOnline bỏ ạ. Làm sao để hiển thị lại view này ạ.
Thanks!

2016-10-28

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ