Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để set default cho group by ??

Ảnh đại diện
Lý Hữu Tài

Em muốn set default cho group by thì làm sao ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn truyền 'search_default_ten_group_by':1 vào context của action tương ứng.

Dưới đây là ví dụ trong module fleet của Odoo 12. Định nghĩa search view với group by có tên là `groupby_vehicle`, ở context của action `fleet_vehicle_log_fuel_action` thì gọi group đó ra bằng {"search_default_groupby_vehicle" : True}

<record id='fleet_vehicle_log_fuel_view_search' model='ir.ui.view'>
    <field name="name">fleet.vehicle.log.fuel.search</field>
    <field name="model">fleet.vehicle.log.fuel</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <search string="Vehicles Fuel Logs" >
        <field name="vehicle_id" />
        <field name="date"/>
        <field name="purchaser_id" />
        <field name="liter" />
        <field name="amount" sum="Price"/>
        <group expand="0" string="Group By">
          <filter name="groupby_vehicle" context="{'group_by' : 'vehicle_id'}" string="Vehicle"/>
        </group>
      </search>
    </field>
  </record>

  <record id='fleet_vehicle_log_fuel_action' model='ir.actions.act_window'>
    <field name="name">Vehicles Fuel Logs</field>
    <field name="res_model">fleet.vehicle.log.fuel</field>
    <field name="view_type">form</field>
    <field name="view_mode">tree,kanban,form,graph</field>
    <field name="context">{"search_default_groupby_vehicle" : True}</field>
    <field name="help" type="html">
     <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
      Create a new fuel log
     </p><p>
      Here you can add refuelling entries for all vehicles.
     </p>
    </field>
  </record>
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Anh có thể ví dụ cho em thêm được không ạ !! Em cảm ơn nhiều ạ

Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Đã cập nhật lại câu trả lời kèm ví dụ.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.