Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm sao để chỉ hiển thị task của user đang đăng nhập trong module project?

Ảnh đại diện
Huy

Hiện tại trong module project của em khi một user đăng nhập vào sẽ thấy hết tất cả task. Em muốn nó chỉ hiển thị task của user đó cho dù search thì cũng chỉ ra task của user đó

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Sử dụng Quy tắc bản ghi để lọc các bản ghi của đối tượng project.task:

[('user_id', '=', user.id)][/code]
Lưu ý: cần chỉ rõ quy tắc áp dụng cho nhóm nào. Nếu không nó sẽ mang tính toàn cục.
Xem minh hoạ đính kèm.[attachment]Selection_127.png[/attachment]
2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

cho em hỏi thêm là nếu cột mình cần lọc là cột many2many thì mình phải có bản ghi như thế nào?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Với trường hợp many2many bạn có thể tạo domain filter như sau:

['|', ('members', '=', False), ('members', 'in', user.id)]

Trong trường hợp này members là kiểu Many2many reference tới res.users.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.