Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

In sổ cái tài khoản không chọn năm thì báo lỗi

Mình vào Kế toán/Cấu hình/Tài khoản/In sổ cái.
Nếu không chọn năm tài chính (mục đích để in tất cả các bút toán của các năm) thì thấy báo lỗi, nếu chọn năm thì in được bình thường. Đây có phải lỗi không ạ.

  Odoo
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/controllers/main.py", line 125, in report_download
  response = self.report_routes(reportname, converter='pdf', **dict(data))
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 396, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/controllers/main.py", line 65, in report_routes
  pdf = report_obj.get_pdf(cr, uid, docids, reportname, data=options_data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 190, in get_pdf
  html = self.get_html(cr, uid, ids, report_name, data=data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 165, in get_html
  return particularreport_obj.render_html(cr, uid, ids, data=data, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 363, in old_api
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/tvtmaaddons/to_vn_legal_financial_reports/report/general_ledger.py", line 41, in render_html
  return report_obj.render('to_vn_legal_financial_reports.report_generalledger', docargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 546, in new_api
  result = method(self._model, cr, uid, self.ids, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/website_report/report.py", line 47, in render
  return super(Report, self).render(cr, uid, ids, template, values=values, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/report/models/report.py", line 151, in render
  return view_obj.render(cr, uid, template, values, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/website/models/ir_ui_view.py", line 172, in render
  return super(view, self).render(cr, uid, id_or_xml_id, values=values, engine=engine, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_ui_view.py", line 1029, in render
  return self.pool[engine].render(cr, uid, id_or_xml_id, qcontext, loader=loader, context=context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 259, in render
  return self.render_node(self.get_template(id_or_xml_id, qwebcontext), qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 298, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 296, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 434, in render_tag_call
  d[0] = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, d)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 296, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 420, in render_tag_foreach
  ru.append(self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, copy_qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 298, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 298, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 298, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 298, in render_node
  result = self.render_element(element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 319, in render_element
  g_inner.append(self.render_node(current_node, qwebcontext))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 296, in render_node
  result = self._render_tag[t_render](self, element, template_attributes, generated_attributes, qwebcontext)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 428, in render_tag_if
  if self.eval_bool(template_attributes["if"], qwebcontext):
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 234, in eval_bool
  return int(bool(self.eval(expr, qwebcontext)))
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 203, in eval
  raise_qweb_exception(message="Could not evaluate expression %r" % expr, expression=expr, template=template)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 200, in eval
  return qwebcontext.safe_eval(expr)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_qweb.py", line 86, in safe_eval
  return eval(expr, None, locals_dict, nocopy=True, locals_builtins=True)
 File "/opt/openerp/80/openerp/tools/safe_eval.py", line 314, in safe_eval
  return eval(c, globals_dict, locals_dict)
 File "", line 1, in 
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/tvtmaaddons/to_vn_legal_financial_reports/models/account.py", line 1703, in get_report_opening_balance
  value += self._report_opening_balance(item, data)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/tvtmaaddons/to_vn_legal_financial_reports/models/account.py", line 1654, in _report_opening_balance
  self._cr.execute(sql, (account.id, tuple(move_state), fiscalyear_clause))
 File "/opt/openerp/80/openerp/sql_db.py", line 158, in wrapper
  return f(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/sql_db.py", line 234, in execute
  res = self._obj.execute(query, params)
QWebException: "invalid input syntax for integer: "account.fiscalyear(1,),account.fiscalyear(2,)"
LINE 9:           AND (p.fiscalyear_id IN ('account.fiscal…
                           ^
" while evaluating
'o.get_report_opening_balance(data) == 0'

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Không phải lỗi anh ạ. Chỗ này bắt buộc phải có năm tài chính, mặc định phần mềm nó sẽ điền năm tài chính gần nhất.
Tuy nhiên, cách xử lý của nó với trường hợp người dùng cố tình xóa năm tài chính thì chưa được thân thiện lắm. Đáng lẽ nó sẽ phải hiển thị cái cảnh báo khác thân thiện với người dùng thay vì cái cảnh báo sặc mùi kỹ thuật thế kia :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.