Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về báo cáo tài chính

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Trong kế toán theo thông tư của bộ thì có những báo cáo như sau

– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Tuy nhiên em không thấy có các chức năng cụ thể cho các loại báo cáo này, vậy em thực hiện các báo cáo này như thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn cài module báo cáo lên sẽ thấy chúng:

  1. Vào menu Kế toán > Cấu hình > Thiết lập
  2. Tìm đến chỗ Chu kỳ Tài chính sẽ thấy có mục kích hoạt Advanced Dynamic Reports
  3. Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ