Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về báo cáo tài chính

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Trong kế toán theo thông tư của bộ thì có những báo cáo như sau

– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Tuy nhiên em không thấy có các chức năng cụ thể cho các loại báo cáo này, vậy em thực hiện các báo cáo này như thế nào ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn cài module báo cáo lên sẽ thấy chúng:

  1. Vào menu Kế toán > Cấu hình > Thiết lập
  2. Tìm đến chỗ Chu kỳ Tài chính sẽ thấy có mục kích hoạt Advanced Dynamic Reports
  3. Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.