Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Help! gỡ bỏ phân hệ kho không được.

Tình hình là mình muốn gỡ bỏ Phân hệ kho mà không được. Báo lỗi như sau, nhờ các bác giúp với ạ. Thankssss!

Odoo
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 517, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 538, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 294, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/service/model.py", line 113, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 291, in checked_call
  return self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 754, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/openerp/80/openerp/http.py", line 387, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 953, in call_button
  action = self._call_kw(model, method, args, {})
 File "/home/nmytz6hzufgbjkekmcvk7pxt7olcifj1/addons/web/controllers/main.py", line 941, in _call_kw
  return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/module/wizard/base_module_upgrade.py", line 105, in upgrade_module
  openerp.modules.registry.RegistryManager.new(cr.dbname, update_module=True)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/registry.py", line 341, in new
  openerp.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
 File "/opt/openerp/80/openerp/modules/loading.py", line 430, in load_modules
  registry['ir.module.module'].module_uninstall(cr, SUPERUSER_ID, modules_to_remove.values())
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/module/module.py", line 462, in module_uninstall
  ir_model_data._module_data_uninstall(cr, uid, modules_to_remove, context)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_model.py", line 1197, in _module_data_uninstall
  unlink_if_refcount((model, res_id) for model, res_id in to_unlink
 File "/opt/openerp/80/openerp/addons/base/ir/ir_model.py", line 1170, in unlink_if_refcount
  external_ids = self.search(cr, uid, [('model', '=', model),('res_id', '=', res_id)])
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/models.py", line 1647, in search
  return self._search(cr, user, args, offset=offset, limit=limit, order=order, context=context, count=count)
 File "/opt/openerp/80/openerp/api.py", line 237, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/models.py", line 4579, in _search
  cr.execute(query_str, where_clause_params)
 File "/opt/openerp/80/openerp/sql_db.py", line 158, in wrapper
  return f(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/openerp/80/openerp/sql_db.py", line 234, in execute
  res = self._obj.execute(query, params)
InternalError: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block

Ok
[/code]
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
7 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi bác Ngân,

Mỗi một Kho hàng (kho bãi) sẽ có từng hoạt động cụ thể trên nó. Mặc định khi bác tạo một kho hàng, hệ thống sẽ tự động tạo ra 3 hoạt động cơ bản tương ứng với trường Loại hoạt động lần lượt là: Nhận hàng, Dịch chuyển nội bộ và Giao hàng. Các hoạt động của Kho hàng được quản lý bởi menu Kho hàng > Cấu hình > Hoạt động.
Về mặt quy trình, khi bác mua một sản phẩm, hệ thống sẽ tìm đến hoạt động có Loại là Nhà cung cấp và sẽ tìm ra Địa điểm nguồn và Địa điểm đích. Từ đó nó sẽ tự động tạo một Dịch chuyển kho (Stock Move) trên hoạt động mà nó vừa tìm ra (ở đây là hoạt động Nhận hàng). Bác có thể truy cập vào menu Kho hàng > Tất cả hoạt động và click vào liên kết Sẵn sàng hoặc Tất cả hoạt động sẽ thấy Phiếu nhận hàng tương ứng.
Tiếp đến, hệ thống sẽ kiểm tra xem sản phẩm đó có được áp dụng tuyến đường nào không? (Make To Order, Buy,…) Nếu không, hệ thống kiểm tra tiếp nhóm sản phẩm chứa nó có áp dụng tuyến đường nào không? Nếu hệ thống tìm ra được tuyến đường thích hợp thì sẽ tiếp tục tìm xem trên tuyền đường đó có quy tắc Push hoặc Pull nào không? Nếu có nó sẽ thực hiện các quy tắc đó bằng cách tự động tạo ra Stock Picking (Phiếu nhận hàng, Phiếu giao hàng, Dịch chuyển nội bộ) dựa trên quy tắc Push và Pull đã được cấu hình.
Còn về khái niệm, ví dụ cũng như cách hành xử của hoạt động kho, tuyến đường, push flow, pull flow thì bác có thể tham khảo các tài liệu bên dưới. Từ đó, bác tự xây dựng tuyến đường, quy tắc Push & Pull theo nhu cầu của doanh nghiệp mình hoặc sử dụng cái mặc định :D

Hy vọng vài ý kiến trên của em sẽ giúp được bác!

https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/supply-chain/inventory/warehouse-management/incoming-shipments/choose-the-right-inventory-flow-to-handle-your-receipts.html

https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/supply-chain/inventory/warehouse-management/delivery-orders/choose-the-right-inventory-flow-to-handle-your-delivery.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi Đạt,

Trong hệ thống có một khái niệm là Procurement Order (menu Kho hàng > Schedulers > Mua sắm). No dùng để quản lý toàn bộ quy trình cung ứng tự động của hệ thống. Khi bạn thấy hệ thống tự động tạo một Stock Picking (Phiếu nhâp kho, Phiếu xuất kho,…) thì thực chất nó dựa trên các Procurement Order để có thể tự động tạo ra các tài liệu đó. Tuy nhiên, người dùng bình thường không cần lo lắng nhiều đến Procurement Order vì nó được tạo ra và quản lý một cách hoàn toàn tự động. Nghĩa là khi bạn xác nhận một Purchase Order, hệ thống sẽ tự động tạo một Procurement Order tương ứng và đương nhiên, từ đó nó cũng sẽ tạo luôn Stock Picking tương ứng với Procurement Order.
Quy trở lại với câu hỏi vừa rồi của bạn, tuyến đường Make To Order mặc định của hệ thống có một quy tắc Pull là hàng sẽ được dịch chuyển từ Địa điểm WH/Stock sang Địa điểm thu mua là Địa điểm đối tác / Khách hàng. Vì vậy, khi bạn bác hàng, chắc chắn sẽ có 1 Stock Move như vậy. Mấu chốt ở đây là Procurement Order mới là đối tượng thực sự tạo ra các Stock Move trên (tất nhiên người dùng bình thường ko cần quan tâm tới việc này), khi đó nếu nó thấy địa điểm nguồn (ở đây là WH/Stock) mà không đủ số lượng để thực hiện dịch chuyển, thì nó sẽ đi tìm xem trong toàn bộ tuyến đường của Kho hàng có tuyến đường nào mà quy tắc Pull có trường Địa điểm thu mua = địa điểm WH/Stock không? Nghĩa là có quy tắc Pull nào để mua hàng về Địa điểm WH/Stock này không? Theo mặc định nó sẽ tìm ra tuyến đường Buy có quy tắc Pull tên là Buy thỏa mãn điều kiện của nó. Quy tắc Buy này có Action là Mua, nên đương nhiên nó sẽ tự động tạo một Yêu cầu chào giá từ nhà cung cấp với điều kiện bạn đã cấu hình Nhà cung cấp cho sản phẩm.
Bạn có thể tham khảo tài liệu dưới đây để biết thêm về Procurement Order
Thân!

https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/operation/approval/manage-procurement-approval.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Hi!
Mình không muốn gỡ WH đâu, nhưng do đang tìm hiểu để ứng dụng vào hoạt động, mình có vào một vài thao tác thử. Nay muốn refresh lại cơ sở dữ liệu để dùng từ đầu. Sau khi gỡ thì sẽ cài lại dùng.
Nhân tiện, cho mình hỏi một vài điều: Tuyến đường trong "nhóm sản phẩm" có mục Ship only và Receipt in 1 Step là sao??? Sự khách nhau giữa 2 tuyến đường này? Có phải sử dụng tuyến đường ở trường hợp này là: Tất cả sản phẩm trong nhóm này sẽ được nhập vào kho lựa chọn (giúp tự động lựa chọn kho khi mua hàng và nhập kho, không phải chọn kho một cách thủ công)
- Tuyến đường trong form "Sản phẩm" có Buy và Make to order. Sử dụng như thế nào???

Screenshot

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Ok, đã hiểu ý bạn Leo Tran, nhưng mình có một thắc mắc: mình áp dụng tuyến đường Make To Order mặc định của hệ thống. Khi mình bán một sản phẩm Có thể tiêu thụ, nếu sản phẩm đó không có trong kho thì hệ thống sẽ tự động đề xuất một Yêu cầu chào giá từ nhà cung cấp. Lúc đầu mình setup thì lúc được lúc không. Nhưng khi đọc tài liệu trực tuyến trên ERPOnline xong thì mình setup ngon lành. Tuy nhiên, câu hỏi của mình là: mình xem đi xem lại thông tin về tuyến đường Make To Order vẫn không thấy chỗ nào cấu hình cho hệ thống biết là phải đi mua hàng về, vậy làm sao nó biết mà tạo Yêu cầu chào giá được?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Theo như mình được biết, một tuyến được bao gồm các quy tắc Push & Pull trên đó và nó được chỉ rõ ra là tuyến được đó được áp dụng trên một sản phẩm hay trên một nhóm sản phẩm. Nếu là trên sản phẩm thì tuyến đường đó sẽ xuất hiện trên form sản phẩm, nếu áp dụng trên nhóm sản phẩm thì nó sẽ được list ra trong trường Tuyến đường trên form Nhóm sản phẩm. Vì vậy khi bạn chọn một tuyến đường cho sản phẩm hay nhóm sản phẩm, bạn cần xem tuyến đường đó hoạt động như thế nào bằng cách xem quy tắc Push & Pull của nó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Module Purchase phụ thuộc vào module Warehouse. Do đó, nếu bác vẫn còn muốn sử dụng Purchase thì buộc phải sống chung với warehouse.
Mà sao bác lại muốn gỡ Warehouse ra?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bác Ngân,

Trước hết, việc gỡ module Kho chắc chắn hệ thống cũng sẽ gỡ luôn module Mua hàng => dữ liệu của 2 module này sẽ không còn.

Trong trường hợp này, rất có thể dữ liệu Mua hàng (Yêu cầu chào giá hoặc Đơn hàng) của bác bị lỗi đâu đó. Hoặc là bác gỡ module Mua hàng ra trước hoặc nếu dữ liệu ít, bác cancel và xóa các Purchase Order đi. Sau đó bác thử thực hiện lại việc gỡ phân hệ Kho xem có được không.

Chức bác may mắn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.