Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cho phép nhập hàng cùng 1 lô

Ảnh đại diện
Thinh

Hi
vì nhập hàng nhập thành nhiều lần, mỗi lần 1 phần của đơn hàng đã đặt và cho phép nhập cùng 1 lô cho 1 mã hàng.

hiện giờ Odoo 10 ko cho nhập cùng 1 lô, mình có thể thay đổi thông tin này như thế nào được?
PO0001 >> 15 món hàng A
nhập đợt 1: 8 món Lô/series 7VHXXX
nhập đợt 2: 2 món Lô/series 7VHXXX (trùng lot ban đầu hệ thống không cho nhập)

Mình muốn chỉnh để nhập 1 sản phẩm nhiều lần cho cùng 1 lot giống nhau

Chỉnh sửa số hóa đơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.