Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

cho em hoi ve lien ket trong cac class !

Ảnh đại diện
ho khac huy

vi du nhu class tacgia,class sach voi sach co ten tacgia(chi lay ten tac gia) thi lam sao ?

class Tacgia(models.Model):
  _name = 'tacgia'
  ten_tg = fields.Char(string='Ten Tac gia')
  Nam_sinh = fields.Date(
    string='Nam Sinh'
  )
  diachitg = fields.Char(
    string='dia chi Tac Gia'
  )
class Sach(models.Model):
  _name = 'sach'
  def name_get(self,cr,uid,ids,context=None):
  	res=[]
  	for id in ids:
  		elmt=self.browse(cr,uid,id,context=context)
  		res.append((id,self._get_one_full_name(elmt)))
  	return res
  ten_sach = fields.Char(string='Ten Sach')
  tentacgia_id = fields.Many2one(
    'tacgia',
    string='Ten Tac Gia',
    selection=name_get
  )
  ten_nxb = fields.Char(string='Ten Nbx')
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Bạn muốn khi nhìn tên sách thì tên sách phải có dạng [Tên sách] - [Tên tác giả] hay là sao?

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

dạng như : Tên Sách - Tên Tác Giả -Tên Nhà xuất bản
Trong đó lúc tạo sách thì ta nhập tên sách , chọn tên tác giả từ mục tác gải có sẵn( hiện tên tác giả )