Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cấu hình cho Ldap như thế nào?

Ảnh đại diện
Huy

Hiện tại mình đang không biết phải cấu hình ldap odoo như thế nào cụ thể là 4 mục được tô đỏ ở hình dưới móng được hướng dẫn sử dụng
xin cảm ơn!

Cấu hình các trang con không thuận lợi

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

LDAP binddn:
đây là tài khoản để đăng nhập LDAP của bạn. Tài khoản có thể phải là tên đầy đủ kiểu như: cn=admin,dc=congty,dc=com
Trong trường hợp LDAP của bạn cho phép nặc danh để query thông tin thì bạn có thể để trống trường này

LDAP password: là mật khẩu cho tài khoản nói trên. Để trống nếu truy cập nặc danh (không có thông tin ở LDAP binddn)

LDAP base: Là cơ sở miền truy cập thông tin users. Nó tuỳ theo cách tổ chức LDAP của bạn. Điển hình có thể là ou=users,dc=congty,dc=com

LDAP filter: để map trường. Nếu bạn đang dùng OpenLDAP thì giá trị cho chỗ này có thể là: (uid=%s)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.