Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách thiết lập phương pháp tính giá hàng tồn kho trong erponline

để cấu hình 1 pp tính hàng tồn kho nào đó thì mình làm như thế nào vậy anh/chị

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

ERPOnline hiện có hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho như sau:

  1. Average (Bình quân)
  2. FIFO (First In First Out - Nhập trước xuất trước)
  3. LIFO (Last In First Out - Nhập sau xuất trước)

Bạn cần phải kích hoạt chức năng tính giá vốn khi mua hàng để phần mềm tự động tính lại giá vốn và điền vào phần giá vốn của sản phẩm. Cách kích hoạt, xem đính kèm 1.

Khi bạn tạo mới một Nhóm sản phẩm (Product Category), bạn sẽ nhìn thấy trường "Force Removal Strategy" (xem đính kèm thứ 2) với 2 tùy chọn là LIFO và FIFO. Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ chọn FIFO làm phương pháp mặc định.


Ngoài ra, bạn cũng cần cấu hình sản phẩm cho đúng. Trong trường hợp muốn tính giá xuất kho của sản phẩm theo FIFO hoặc LIFO thì ở phần cấu hình sản phẩm bạn phải chọn Phương pháp Giá vốn (cost price) là kiểu Giá thực tế (Real Time), xem đính kèm thứ 3; ở Tab Kế toán của sản phẩm này phải chọn category đúng với category đã cấu hình ở trên, phương pháp định giá tồn kho phải chọn kiểu theo thời gian thực, xem đính kèm thứ 4;

Trong trường hợp bạn tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền thì giá vốn được tính tự động mỗi khi có một incoming shipment

Cách thiết lập phương pháp tính giá

Cách thiết lập phương pháp tính giá

Cách thiết lập phương pháp tính giá

Cách thiết lập phương pháp tính giá

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.