Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Automated actions Không hoạt động khi tôi Cài "when to run : Based on Timed Condition"

Tôi có dùng thử automated actions .Nó hoạt động tốt khi ở chế độ "when to run: on creation",nhưng nó không hoạt động khi tôi cài ở chế độ "when to run : Based on Timed Condition".Tôi muốn sau một thời gian mới thực hiện hành động đó . Mong anh chị hướng dẫn giùm.Cám ơn nhiều.
Có hình đính kèm .

 Automated actions

 Automated actions

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Cái này có thể do bạn chưa kích hoạt cái scheduler (mặc định nó ko kích hoạt) làm nhiệm vụ kiểm tra các action rule.

Trong Odoo, When to Run thiết lập là On Creation and On Update hoặc On Creation & Update thì phần mềm nó sẽ thực thi hành động được khai báo ngay khi record được tạo hoặc cập nhật. Còn nếu chọn Based On Timed Condition thì nó không chạy ngay mà phải chờ đến khi cái scheduler chạy kiểm tra thì nếu điều kiện thoả mãn mới chạy hành động được khai báo.

Scheduler này - tên chính xác cho trường hợp này là Check Action Rules - có thể tìm thấy trong menu Thiết lập > Kỹ thuật > Tự động hoá > Scheduled Actions. Mặc định thì cái scheduler này không chạy. Bạn cần kích hoạt nó lên và thiết lập tần suất chạy cho nó, ví dụ 4 giờ một lần hoặc 1 giờ một lần. Lưu ý, đừng để tần suất cao quá (ví dụ: 1 phút / lần), có thể gây treo nếu bạn có những hành động phải thực hiện mà thời gian chạy lớn hơn tần suất.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0

Tôi hiểu rùi.Cảm Ơn bạn Captcha .

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.