odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Bùi Thị Xuyền Kế toán & Tài chính Đã xuất bản: 10/04/2021 Lượt Xem: 3.492

Bảng tổng quan phân hệ kế toán cho phép kế toán ngay lập tức thực hiện khai báo các thông tin cơ bản ban đầu phục vụ các công tác kế toán về sau: Thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng.... Thiết lập dữ liệu công tyXem tại: https://www.erponline.vn/vi_VN/d...