Trần Thu Ngọc Dự án Đã xuất bản: 21/01/2022 Lượt Xem: 1.239

Để chấm công trên Nhiệm vụ trong Dự án mà bạn đã được phân công hoặc phân quyền, bạn vào ứng dụng Dự án >> chọn Nhiệm vụ tương ứng >> Sửa:

erponline-cham-cong-nhiem-vu-ung-dung-du-an

Tại đây, bạn có thể chấm công tại 2 vị trí sau:

  • Nút Bắt đầu chấm công.

erponline-bat-dau-cham-cong-du-an

Ngay sau khi bạn bấm nút, đồng hồ tính giờ sẽ được kích hoạt để đo lượng thời gian làm việc.

erponline-bat-dau-cham-cong-dong-ho-tinh-gio

Bản ghi chấm công của bạn hoàn thành khi bạn bấm vào Dừng chấm công và được lưu tại tab Chấm công.

erponline-bat-dau-ban-ghi-cham-cong

  • Tab Chấm công.

Bạn cũng có thể chấm công trực tiếp số giờ làm việc tại tab Chấm công bằng cách nhấp vào Thêm một dòng.

erponline-tab-cham-cong-du-an

Sau đó, điền đầy đủ thông tin của bản ghi chấm công bao gồm: Ngày, giờ bắt đầu, nhân viên, miêu tả, thời lượng (Giờ) và bấm Lưu để hoàn thành chấm công trực tiếp tại tab Chấm công.  

erponline-thong-tin-ban-cham-cong-nhiem-vu-du-an