Giá vốn Thực tế Đích danh

Giá vốn Thực tế Đích danh

bởi Viindoo

4.9

205,40 205,40
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_stock_specific_identification
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_stock_specific_identification
Đọc mô tả cho v 15.0 v 13.0 v 14.0 v 16.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock)
Các mở rộng Giá vốn Thực tế Đích danh & Mua hàng về Kho Thực tế Đích danh Kho & Chi phí về Kho Thực tế đích danh với Định Giá Chuyển Tiếp Kho