Khung Kỹ năng Nhân sự

Khung Kỹ năng Nhân sự

bởi Viindoo

4.9

136,94 136,94
v 17.0 2
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_skill_framework
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/hr-skills-framework
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Skills Management (hr_skills)
Bao gồm Các phụ thuộc Cấp bậc Nhân viên Ứng dụng HR Cơ sở Vai trò Nhân viên Chức danh Nhân viên
Các mở rộng Khung kỹ năng nhân viên - Tuyển dụng