Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh

Tìm kiếm Nhân viên theo Ngày sinh

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

40,89 40,89
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_employee_birthday
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_employee_birthday
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 10.0 v 11.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Ngày Sinh Của Đối Tác Mô-đun Cơ Sở