Thông tin địa lý

Thông tin địa lý

bởi Viindoo

4.9

31,15 31,15
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_geography_info
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_geography_info
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Thông tin địa lý - Danh bạ Thông tin địa lý - Ngân hàng Thế Giới