Truy xuất lịch sử trong quá trình import

Truy xuất lịch sử trong quá trình import

bởi Viindoo

4.9

21,17 21,17
v 17.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_base_import_tracking
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_base_import_tracking
Đọc mô tả cho v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail)