Tạo Biên lai mua hàng từ Đơn mua

Tạo Biên lai mua hàng từ Đơn mua

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

50,85 50,85
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_purchase_receipt
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/17.0/to_purchase_receipt
Đọc mô tả cho v 16.0 v 13.0
Yêu cầu các App Purchase (purchase) Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Kế toán Viindoo