Người thân của nhân viên

Người thân của nhân viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

10,72 10,72
v 17.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_hr_employee_relative
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_hr_employee_relative
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 10.0 v 11.0 v 16.0 v 12.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Các mở rộng Tự động nhận diện ngày sinh của Vợ hoặc Chồng của nhân viên