Tỷ giá ngân hàng - Mua hàng về kho

Tỷ giá ngân hàng - Mua hàng về kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

49,45 49,45
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_bank_currency_rate_purchase_stock
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_bank_currency_rate_purchase_stock
Đọc mô tả cho v 15.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 16.0
Yêu cầu các App Purchase (purchase) Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Tỷ Giá Tiền Tệ Theo Ngân Hàng