Điểm bán lẻ - QR code Merchant Presented của EMVco

Điểm bán lẻ - QR code Merchant Presented của EMVco

bởi Viindoo

4.9

71,05 71,05
v 16.0 0
Tên kỹ thuật viin_pos_account_qr_code_emv
Giấy phép OPL-1
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale)
Bao gồm Các phụ thuộc Kế toán - QR code Merchant Presented của EMVco