Sản xuất Viindoo

Sản xuất Viindoo

bởi Viindoo

4.9

137,25 137,25
v 16.0 1
Demo
Tên kỹ thuật viin_mrp
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_mrp
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Web Gantt
Các mở rộng Kế toán Sản xuất Quản lý tiến độ sản xuất Cách thức đóng gói trong sản xuất Định mức Tiêu hao trong Sản xuất