Xác nhận Bán hàng trong quá khứ

Xác nhận Bán hàng trong quá khứ

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

30,70 30,70
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_sale_backdate
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_sale_backdate
Đọc mô tả cho v 14.0 v 12.0 v 13.0 v 15.0 v 11.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Quyền nhập Ngày trong Quá khứ