Tạo báo giá từ Điểm bán lẻ (PoS)

Tạo báo giá từ Điểm bán lẻ (PoS)

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

38,99 38,99
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_pos_order_to_sales_order
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_pos_order_to_sales_order
Đọc mô tả cho v 15.0 v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Kho của địa điểm kho