Ghi chú PoS cho việc in phiếu thu

Ghi chú PoS cho việc in phiếu thu

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

10,55 10,55
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_pos_note
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_pos_note
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0 v 10.0 v 15.0 v 11.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale)