Nhật ký Phân công Người phụ trách

Nhật ký Phân công Người phụ trách

bởi Viindoo

4.9

39,91 39,91
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_user_assignment_log
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_user_assignment_log
Đọc mô tả cho v 13.0 v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở
Các mở rộng Nhật ký phân công cho Nhân viên Hỗ trợ kiểm tra mô-đun nhật ký Phân công Người phụ trách