Mặc định nhóm kế toán quản trị cho dự án được tạo từ đơn hàng

Mặc định nhóm kế toán quản trị cho dự án được tạo từ đơn hàng

bởi Viindoo

4.9

106,26 106,26
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_sale_project_default_analytic_group
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_sale_project_default_analytic_group
Yêu cầu các App Discuss (mail) Project (project) Invoicing (account) Sales (sale_management)