Quyền truy cập dự án nâng cao

Quyền truy cập dự án nâng cao

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

48,82 48,82
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_project_access_advance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_project_access_update
Yêu cầu các App Discuss (mail) Project (project)
Bao gồm Các phụ thuộc Quyền truy cập dự án
Các mở rộng Dự án với Scrum