Số Lượng Ticket Theo Team

Số Lượng Ticket Theo Team

bởi Viindoo

4.9

232,61 232,61
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_helpdesk_timesheet_team_ticket
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_helpdesk_timesheet_team_ticket
Yêu cầu các App Discuss (mail) Project (project) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Trung tâm Hỗ trợ Tích hợp ứng dụng Trung Tâm Hỗ Trợ với Chấm Công