Tạo Biên lai mua hàng từ Đơn mua

Tạo Biên lai mua hàng từ Đơn mua

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

127,97 127,97
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_purchase_receipt
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/to_purchase_receipt
Đọc mô tả cho v 15.0
Yêu cầu các App Purchase (purchase) Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Kế toán & Tài chính