Báo cáo kho cho VAD

Báo cáo kho cho VAD

bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

4.9

598,75 598,75
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_vad_auto_stock_report
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Yêu cầu các App Inventory (stock) Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Báo cáo Kho luật định Việt Nam Kho của địa điểm kho Mô-đun Cơ Sở Bố cục Qweb Việt Nam Thông tin xe trên lô/sê-ri Sản phẩm ô tô Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Tính năng Kỹ thuật cho Báo cáo kho