Kiểu Tài khoản Giảm trừ doanh thu

Kiểu Tài khoản Giảm trừ doanh thu

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

MIỄN PHÍ
Tên kỹ thuật to_account_income_deduct
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng Accounting Reports Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC Khoản giảm trừ doanh thu - Việt Nam