Khoản giảm trừ doanh thu - Việt Nam

Khoản giảm trừ doanh thu - Việt Nam

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

MIỄN PHÍ
Tên kỹ thuật to_l10n_vn_account_income_deduct
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Kiểu Tài khoản Giảm trừ doanh thu