Mở rộng chương trình cho Sự kiện

Mở rộng chương trình cho Sự kiện

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

49,65 49,65
v 10.0 1
Demo
Tên kỹ thuật to_event_programs
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0
Yêu cầu các App Survey (survey) Online Events (website_event) Discuss (mail) Website Builder (website)
Các mở rộng Training Management