Quản lý theo dõi thanh toán

Module này tự động hoá việc gửi thư cho các hoá đơn quá hạn, với các cấp độ khác nhau.

Bạn có thể xác định nhiều cấp độ nhắc nhở thông qua danh mục:

Kế toán/Cấu hình / Theo dõi / Cấp độ theo dõi

Theo doi thanh toan

Khi đã được định nghĩa, bạn có thể in các nhắc nhở hàng ngày thông qua danh mục:

Kế toán/Theo dõi thanh toán/ Gửi thư và email

Gui thu

Ứng dụng sẽ tạo một bản PDF / gửi email / thiết lập thủ công cho các hành động tiếp theo với các cấp đọ khác nhau của nhắc nhở. Bạ có thể xác định các hành động khác nhau với mỗi công ty khác nhau.

Chú ý rằng nếu bạn muốn kiểm tra các cấp độ theo gõi khác nhau đối với các đối tác/sổ nhật ký, bạn có thể làm theo danh mục sau:

Báo cáo / Kế toán / Phân tích theo dõi