Quản lý đội ngũ bán hàng

Ứng dụng này giúp bạn quản lý Đội ngũ bán hàng với phân hệ CRM và/hoặc Bán hàng.