Phân hệ Cổng Giao dịch (Portal)

Phân hệ Cổng Giao dịch cung cấp cho đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) của bạn khả năng truy xuất đến hệ thống ERP của bạn với việc phân quyền rõ ràng và chặt chẽ bằng cách cung cấp cho mỗi đối tác một cổng giao dịch để các đối tác có thể truy cập đến các thông tin liên quan đến đối tác đó (và chỉ đối tác đó mà thôi). Các thông tin mà các đối tác có thể truy cập bao gồm: báo giá, hóa đơn, hợp đồng, các tác vụ cộng tác giữa đối tác và doanh nghiệp, v.v.

Sử dụng phân hệ này khiến cho việc chia sẻ dữ liệu được tập trung tại duy nhất một nơi tạo nên khả năng nhất quán cao và dễ dàng trong việc quản lý. Việc đính kèm tài liệu (báo giá, hợp đồng, hóa đơn, v.v.) vào email để gửi cho khách hàng đương nhiên trở nên không cần thiết khi đã sử dụng phân hệ này.