Quản lý mua sắm

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Quản lý mau sắm cho phép tự động tạo các yêu cầu mua sắm, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp, v.v. để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo. Thống kê chính xác về hoạt động của các nhà cung cấp thông qua báo cáo linh hoạt

Các phân hệ

Với giải pháp này bạn cần sử dụng các phân hệ sau

Quản lý mua hàng

Cải thiện quy trình mua hàng của doanh nghiệp và thực hiện quản lý hàng tồn kho với quy tắc mua sắm tùy thuộc vào mặt bằng kho bãi, các quy tắc giao nhận, bán hàng, đơn đặt hàng sản xuất dự kiến,...
Chi tiết...

Thẩm định đơn hàng hai lần

Cho phép thẩm định đơn hàng hai lần khi tổng số tiền vượt quá giới hạn cho phép.
Chi tiết...

Quản lý đấu thầu

Cho phép mới thầu và quản lý các hồ sơ thầu một cách dễ dàng. Có thể chọn lấy một báo giá thích hợp từ nhiều báo giá của các nhà cung cấp khác nhau.
Chi tiết...

Tích hợp kế toán quản trị

Sử dụng hệ thống kế toán quản trị để theo dõi, thống kê chi phí. Cho phép phân bổ chi phí của một Đơn hàng cho nhiều tài khoản quản trị.
Chi tiết...

Tích hợp Quản lý kho

Tự động tạo các thông báo hàng sắp về để quản lý hàng về kho. Tự động tạo các yêu cầu mua sắm khi lượng tồn kho chạm quy tắc tối thiểu.
Chi tiết...

Tích hợp Sản xuất

Tự động tạo các yêu cầu mua sắm vật tư phục vụ sản xuất
Chi tiết...