David Tran Purchase Published: 12/16/20 Hits: 1,778

Tính năng cảnh báo cho phép bạn đưa ra cảnh báo hoặc thông báo chặn trên đơn mua dựa vào thông tin nhà cung cấp hoặc sản phẩm.

Ví dụ, nếu bạn thường xuyên gặp rắc rối với một nhà cung cấp và bạn muốn đưa ra cảnh báo khi mua hàng từ nhà cung cấp này. Nếu một sản phẩm sắp bị ngừng sản xuất, bạn có thể đưa ra một thông báo chặn trên đơn mua.

Cấu hình

Để tính năng này làm việc, đến Mua hàng  Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt tính năng cảnh báo.


Bổ sung cảnh báo trên nhà cung cấp

Khi bạn kích hoạt tính năng, bạn có một lựa chọn mới trên thanh chuyển hướng Ghi chú nội bộ trên giao diện nhà cung cấp. Tại đây bạn có thể viết một cảnh báo đơn giản hoặc một thông báo chặn.


Bổ sung cảnh báo trên sản phẩm

Khi bạn kích hoạt tính năng, bạn có một lựa chọn mới trên thanh chuyển hướng Mua hàng trên giao diện Sản phẩm, tại đây bạn có thể bổ sung cảnh báo hoặc thông báo chặn.


Thử mua hàng với một cảnh báo hoặc thông báo chặn

Nếu bạn cố xác nhận đơn mua từ một nhà cung cấp hoặc một sản phẩm có cảnh báo, một thông báo sẽ được đưa ra. Bạn có thể bỏ qua bằng cách kích vào Đồng ý.


Tuy nhiên, nếu nó là một thông báo chặn thì bạn không thể bỏ qua.