Nguyễn Thị Liên Manufacturing Published: 6/27/20 Hits: 3,626

Với Odoo, bạn có thể quản lý quy trình sản xuất  theo hai cách khác nhau. Bạn có thể làm việc với một lệnh sản xuất gán tới BoM mà không gán với quy trình nhiều bược hoặc quyết định có thêm các hoạt động sản xuất và kiểm soát quy trình theo các hoạt động đó.


Trong trường hợp đầu tiên, Odoo làm quản lý sản xuất đơn gian hơn và giúp bạn quản lý công việc chỉ với một đối tượng: Lệnh sản xuất. Không có các bước phức tạp trong quy trình, bạn chỉ cần lên lịch công việc và ghi lại quá trình sản xuất.

Nhưng, nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể sử dụng các hoạt động sản xuất bổ sung cho quy trình sản xuất của mình. Theo cách này, quy trình sản xuất được chia thành một hoặc nhiều bước được xác định bởi Lệnh sản xuất và được thực hiện theo trình tự được xác định bởi các quy trình.

Sử dụng Odoo sẽ cho phép bạn lên lịch chính xác cho công việc, phân tích hiệu quả nhưng cũng dễ dàng khi xác định từng tiến trình của quy trình sản xuất.

Quản lý sản xuất không có quy trình

Nếu quy trình sản xuất của bạn bị giới hạn ở một nơi, một người và một bước, bạn có thể sẽ sử dụng lệnh sản xuất mà không cần quy trình.

Trong Odoo, đó là tình huống mặc định. Nếu làm việc theo cách này, có hai giai đoạn cơ bản từ lập kế hoạch đến sản xuất:

  • Tạo một hoạt động sản xuất

  • Xác nhận sau khi kết thúc quá trình sản xuất

Quản lý sản xuất với hoạt động sản xuất và quy trình

Để sử dụng quy trình sản xuất trong quản lý, bạn sẽ cần bật tính năng Hoạt động sản xuất. Để làm như vậy, đi đến menu Thiết lập của ứng dụng Sản xuất.


Bây giờ, bạn có thể thêm Quy trình vào BoM và cấu hình hoạt động diễn ra tại các work centrel. Các work centrel là địa điểm thực hiện các hoạt động sản xuất.

Khi sản xuất theo cách này, mỗi Lệnh sản xuất được lên lịch riêng. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào kế hoạch theo thời gian và năng lực sản xuất, cũng như các báo cáo về chi phí và hiệu quả cho từng work centrel.

Do đó, quy trình làm việc được chia thành ba giai đoạn cơ bản:

  • Tạo Lệnh sản xuất


  • Lập kế hoạch công việc liên quan


  • Thực hiện công việc theo lịch trình và sản xuất sản phẩm Quay về đầu trang