Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/6/21 Hits: 1,741

Cấu hình

Để tự động gửi tin nhắn SMS, bạn cần kích hoạt tùy chọn. Bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Thiết lập và tích vào ô. Ở chế độ đa công ty, việc thiết lập là riêng đối với từng công ty.

media/sms_delivery_01.png

Odoo đã thiết lập một mẫu tin nhắn mặc định. Bạn có thể sửa nó bằng cách kích vào ô mũi tên phía bên phải.

media/sms_delivery_02.png

Gửi SMS khi xác nhận giao hàng

Để sử dụng tính năng này, bạn hãy tạo một đơn giao hàng tới một đối tác cụ thể và thêm một số sản phẩm vào đơn. Sau đó nhấn xác nhận cho dịch chuyển giao hàng này.

media/sms_delivery_03.png

Sau đó sẽ có một SMS tự động được tạo ra và xuất hiện ở khu vực chatter.

media/sms_delivery_04.png

Note:

Đối tác được thiết lập trên dịch chuyển cần có một số điện thoại được chỉ định trong biểu mẫu liên hệ của đối tác để gửi SMS.

Nếu bạn làm việc với một phương thức vận chuyển, và sau đó có một liên kết theo dõi, nó sẽ được đưa vào mẫu SMS.

media/sms_delivery_05.png