Trần Thu Ngọc Timesheets Published: 1/3/22 Hits: 1,849

Giới thiệu tính năng

Ứng dụng Chấm công cung cấp những tính năng:

  • Ghi nhận thời gian làm việc của bạn.

  • Theo dõi thời gian làm việc ngoại tuyến.

  • Quản lý thời gian làm việc của nhân viên dễ dàng.

  • Báo cáo tiện lợi.

  • Tích hợp thông minh với các ứng dụng khác.

Cài đặt

Để cài đặt ứng dụng này, bạn cần truy cập Ứng dụng, sau đó tìm kiếm và cài đặt module Chấm công (Nhật ký công việc) (hr_timesheet).


erponline-cai-dat-cham-cong-nhat-ky-cong-viec

Lưu ý rằng khi cài đặt module Chấm công (Nhật ký công việc) thì một số các module cần thiết khác đồng thời cũng được tự động cài đặt để bổ sung và hoàn thiện tính năng.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể thấy ứng dụng Chấm công được hiển thị tại màn hình giao diện chính của phần mềm.


erponline-cai-dat-cham-cong-nhat-ky-cong-viec

Phân quyền người dùng

Truy cập vào ứng dụng Thiết lập >> Người Dùng >> Quản lý người dùng >> Chọn người dùng cần thiết lập >> Sửa.

Trong phần Hoạt động/Chấm công có 4 lựa chọn:


erponline-phan-quyen-nguoi-dung-cham-cong

  • Để trống: Người dùng sẽ không nhìn thấy ứng dụng Chấm công trong giao diện chính.

  • Thấy tất cả bản ghi chấm công: Có thể xem, tạo, sửa, xóa tất cả các bản ghi chấm công.

  • Duyệt cho nhóm của mình: Có thể xem, tạo, sửa, xóa tất cả các bản ghi chấm công.

  • Quản trị viên: Có thể xem, tạo, sửa, xóa tất cả các bản ghi chấm công. Bên cạnh đó, sẽ được xem các báo cáo chấm công. Ngoài ra, người dùng sẽ mặc định có thêm quyền Cán bộ của ứng dụng Nhân viên.

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất tìm hiểu tổng quan bao gồm tính năng chính, cài đặt và phân quyền người dùng của ứng dụng Chấm công. Hãy tham khảo thêm bài viết Quản lý thời gian chấm công dưới đây để được hướng dẫn chi tiết.