Nguyễn Thị Liên Sales Published: 8/25/20 Hits: 1,858

Với tính năng phân quyền chặt chẽ của Odoo/ERPOnline thì việc ai biết việc người đó là nguyên tắc then chốt ở mọi phân hệ tính năng. Tuy nhiên Odoo/ ERPOnline vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng theo dõi thông tin nhằm đảm bảo nhu cầu theo dõi tiến độ giao hàng, hóa đơn và thanh toán của từng đơn để kịp thời hỗ trợ khách hàng cũng như các nhân viên cảu bộ phân khác.

Mỗi người dùng (user) được thấy thông tin tùy vào cấp độ phân quyền của người đó. Tham khảo thêm các cấp phân quyền phân hệ bán hàng tại: https://www.erponline.vn/vi_VN/docs/13.0/d/cac-thiet-lap-chung-cua-phan-he-quan-ly-ban-hang-trong-odoo-erponline-623

Đon hàng bán sau khi được xác nhận sé có hai thông tin được tạo: Phiếu giao hàng và hóa đơn dự thảo.

Tạo hóa đơn dự thảo từ đơn bán và theo dõi tiến trình

Sau khi đơn hàng được xác nhận, quy trình về giao hàng và hóa đơn, thanh toán, công nợ được kích hoạt. Bạn có thể:

  1. Tạo hóa đơn dự thảo để phần mềm chuyển sang module kế toán thực hiện các bước tiếp theo liên quan tới xuất hóa đơn, theo dõi thanh toán, công nợ của khách hàng

  2. Theo dõi các lần giao hàng thông qua lệnh giao hàng được tạo tự động khi xác nhận đơn


 

Tạo hóa đơn dự thảo từ đơn bán và theo dõi tiến trình

Bạn nhấn Tạo hóa đơn để có hóa đơn dự thảo. Phần mềm sẽ cho bạn các lựa chọn


  • Hóa đơn thông thường: theo nội dung đơn hàng

  • Tiền đặt cọc (theo phần trăm): xuất hóa đơn tiền khách hàng chuyển trước theo (%)

  • Tiền đặt cọc (số tiền cố định): xuất hóa đơn tiền khách hàng chuyển trước theo số tiền được xác định

Nhân viên bán hàng có tính năng tạo hóa đơn dự thảo nhưng không được thao tác gì thêm. Vì vậy để biết thêm thông tin về tiến trình xuất hóa đơn, tiến độ thanh toán của hóa đơn đó, phần mềm cung cấp cho họ tính năng theo dõi các hóa đơn thuộc đơn hàng mình phụ trách.

Trên ô các hóa đơn, nhấn chọn để đến danh sách các hóa đơn của đơn hàng:


Bạn có thể biết trình trạng hóa đơn:

  • Dự thảo: Hóa đơn nháp, chưa được kế toán xác nhận xuất hóa đơn chính thức

  • Đã vào sổ: Hóa đơn chính thức đã được kế toán xác nhận (tương đương xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy), ghi nhận công nợ với khách hàng

  • Đã thanh toán: Hóa đơn đã được thanh toán, công nợ đã hết

Phần mềm cũng ghi lại lịch sử tạo, xuất hóa đơn thông qua thông điệp ngay bên dưới hóa đơn này:


Theo dõi quá trình nhận hàng

Tương tự, nhân viên kinh doanh cũng được theo dõi số lượng hàng đã giao. Nếu hàng hóa được giao và phiếu xuất hàng được thủ kho xác nhận, phần mềm sẽ tự cập nhật số lượng đã giao ở cột đã giao để họ theo dõi đơn hàng của mình.


Như vậy, các thông tin về giao hàng, hóa đơn, thanh toán được cung cấp đầy đủ, ngay lập tức giúp nhân viên kinh doanh có đủ thông tin để hỗ trợ khách hàng và theo dõi tiến trình đơn hàng của mình từng bước một.