Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 1,929

Cấu hình

Để có thể tạo nhiều địa điểm kho khác, cần kích hoạt Đa địa điểm kho trong thiết lập có thể được thực hiện từ menu:

Ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Thiết lập  Kho hàng


Trong ứng dụng Kho vận, bạn có thể đi luôn đến menu: Cấu hình  Chọn địa điểm và ấn tạo để tạo mới một địa điểm kho.


Kiểu tên của địa điểm trong trường Tên địa điểm, chọn Địa điểm cha trong danh sách. Địa điểm cha có thể là địa điểm vật lý, địa điểm đối tác hoặc địa điểm ảo, bạn có thể bổ sung nhiều địa điểm con nếu cần cho một địa điểm.


Trường hợp bạn muốn địa điểm được gợi ý khi tạo là địa điểm trả hàng hoặc khi có hàng phế phẩm, bạn có thể tích Là một địa điểm Hàng trả lại và Là một địa điểm Phế liệu.

Lưu ý: Một kho hàng cũng tương ứng với một địa điểm kho. Như là các địa điểm được phân cấp, Odoo/ERPonline sẽ tạo địa điểm cha cho kho hàng, chứa tất cả những địa điểm con trong nó.