Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/5/21 Hits: 3,202

Trong nhiều doanh nghiệp, hàng hóa có ngày hết hạn và chúng cần được theo dõi dựa trên những ngày đó. Ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc theo dõi hàng tồn kho dựa trên ngày hết hạn là điều bắt buộc để tránh bán sản phẩm hết hạn cho khách hàng.

Với Odoo, bạn có thể theo dõi các sản phẩm dựa trên ngày hết hạn của chúng, ngay cả khi chúng đã được theo dõi theo số lô và số sê - ri.

Cấu hình

Cấu hình ứng dụng

Để sử dụng tính năng theo dõi ngày hết hạn, bạn mở ứng dụng Kho vận và đi tới Cấu hình  Thiết lập  Truy xuất nguồn gốc và kích hoạt tùy chọn Số lô & Serial và Ngày hết hạn

media/expiration_dates_01.png

Cấu hình sản phẩm

Bây giờ, bạn có thể xác định các ngày khác nhau trong tùy chọn Kho vận trên form sản phẩm:

  • Thời gian sử dụng sản phẩm: Là số ngày trước khi hàng hóa bắt đầu hư hỏng mà chưa nguy hiểm. Nó sẽ được tính bằng cách sử dụng số lô/seri.

  • Vòng đời sản phẩm: đề cập đến số ngày trước khi sản phẩm có thể trở nên nguy hiểm và không được tiêu thụ. Nó sẽ được tính trên số lô/số seri.

  • Thời gian loại bỏ sản phẩm: hiển thị số ngày trước khi sản phẩm được chuyển khỏi kho. Nó được tính trên số lô/số seri.

  • Thời gian cảnh báo sản phẩm: đề cập đến số ngày trước khi hệ thống cần đưa ra cảnh báo với từng số lô/số seri.

media/expiration_dates_02.png

Ngày hết hạn trên số lô/số seri

Khi hàng hóa được nhập vào kho, ngày tháng sẽ được cập nhật tự động trên số lô/seri tương ứng. Việc cập nhật này sẽ dựa trên ngày nhận sản phẩm và thời gian được thiết lập trên form sản phẩm.

media/expiration_dates_03.png

media/expiration_dates_04.png

Cảnh báo hết hạn

Bạn có thể truy cập vào tất cả các cảnh báo hết hạn trong ứng dụng Kho vận. Để làm được điều đó, bạn đi tới Dữ liệu gốc/Số lô & seri, tại đây bạn có thể sử dụng bộ lọc có sẵn để hiển thị tất cả các lô/số seri đã vượt quá ngày cảnh báo của chúng.

media/expiration_dates_05.png