Tô Lan Anh Point of Sale Published: 2/3/21 Hits: 1,240

Khuyến khích khách hàng của bạn tiếp tục mua sắm tại điểm bán hàng của bạn với Chương trình khách hàng thân thiết.

Cấu hình

Để kích hoạt tính năng Chương trình khách hàng thân thiết, hãy chuyển đến Điểm bán hàng  Cấu hình Điểm bán hàng và chọn giao diện PoS của bạn.

Trong tính năng Định giá, hãy chọn Chương trình khách hàng thân thiết.

Từ đây bạn có thể tạo và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết theo các chính sách của công ty.

Bạn có thể quyết định loại chương trình bạn muốn sử dụng, nếu phần thưởng là giảm giá hoặc quà tặng, hãy chỉ định cho cụ thể cho một số sản phẩm hoặc toàn bộ các sản phẩm. Áp dụng các quy tắc để chương trình này chỉ có hiệu lực trong tình huống cụ thể.

Sử dụng chương trình khách hàng thân thiết trong giao diện PoS

Khi một khách hàng được chọn, bạn sẽ thấy số điểm họ sẽ nhận được cho giao dịch và họ sẽ tích lũy cho đến khi chi tiêu. Họ được sử dụng nút Phần thưởng khi có đủ điểm theo các quy tắc được xác định trong chương trình khách hàng thân thiết.


Bạn có thể thấy giá được cập nhật ngay lập tức để phản ánh bảng giá. Bạn có thể hoàn tất đơn hàng theo cách thông thường.

Lưu ý: Nếu bạn chọn một khách hàng có bảng giá mặc định, nó sẽ được áp dụng. Tất nhiên bạn có thể thay đổi nó.