Docs BG

CRM
Bùi Thị Xuyền CRM Published: 3/30/21 Hits: 2,505

Trong quá trình làm việc, một số cơ hội có thể bị đánh dấu thất bại. Bạn sẽ muốn theo dõi lý do của các cơ hội thất bại này, cũng như bằng cách nào đó Odoo/ERPOnline có thể giúp bạn khôi phục chúng trong tương lai. 

Đánh dấu thất bại 

Tại pipeline các cơ hội, bạn chọn bất kỳ cơ hội nào mà bạn muốn và bạn sẽ nhìn thấy nút Đánh dấu thất bại.

Bạn có thể chọn lý do thất bại có sẵn hoặc tạo mới một lý do khác.


Quản lý và tạo mới lý do thất bại

Bạn sẽ tìm thấy những lý do thất bại của mình tại Cấu hình  Lý do thất bại.

Bạn có thể chọn và thay đổi miêu tả của lý do cũng như có thể tạo mới lý do từ đây bằng nút Tạo.


Xem các cơ hội thất bại

Để khôi phục lại các cơ hội đã mất và làm các hành động với chúng (như gửi email, một cuộc gọi phản hồi...) bạn chọn bộ lọc Thất bại. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các cơ hội bị mất. 


Nếu bạn muốn lọc chi tiết hơn nữa, bạn có thể thêm bộ lọc Lý do thất bại.

Ví dụ, lọc các cơ hội thất bại với lý do là Quá đắt.


Khôi phục các cơ hội thất bại

Từ chế độ xem kanban với các bộ lọc, bạn có thể chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và thực hiện nó như bình thường. Bạn cũng có thể khôi phục nó bằng cách nhấp vào Thôi lưu trữ.


Bạn cũng có thể khôi phục hàng loạt các mục từ chế độ xem Kanban khi chúng thuộc cùng một giai đoạn. Để chọn nhiều hoặc tất cả cơ hội, bạn nên chuyển sang xem theo chế độ danh sách.


Sau đó, bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả các cơ hội và chọn hành động bạn muốn thực hiện