Nguyễn Thị Liên Manufacturing Published: 7/3/20 Hits: 2,298

Trong Odoo, bạn có thể sử dụng các bán thành phẩm để đơn giản hóa các Định mức nguyên vật liệu phức tạp hoặc để thể hiện quy trình sản xuất chính xác hơn. Một bán thành phẩm lại là thành phẩm được sản xuất ra để sử dụng như một nguyên vật liệu để tạo ra một sản phẩm khác.

Một BoM sử dụng các cụm bán thành phẩm được gọi là một BoM đa cấp. BoM đa cấp được thực hiện bằng cách tạo ra một BoM cấp cao nhất và các BoM cho các bán thành phẩm. Quá trình này đòi hỏi một lộ trình sẽ đảm bảo rằng mỗi khi một đơn đặt hàng sản xuất cho sản phẩm cấp cao nhất được tạo ra, một quy trình khác sẽ dành cho các bán thành phẩm sẽ được kích hoạt.

Cấu hình bán thành phẩm

Để định cấu hình BoM đa cấp, bạn sẽ cần một sản phẩm cấp cao nhất nhưng cũng có các bán thành phẩm. Bước đầu tiên là tạo một sản phẩm cho mỗi bán thành phẩm. Chọn các tuyến Sản xuất và các tuyến bổ sung theo trình tự. Bây giờ, nhấn lưu.


Trong menu Định mức nguyên vật liệu, tạo một Định mức mới. Chọn sản phẩm là bán thành phẩm bạn vừa tạo và thêm các nguyên vật liệu của nó

Cấu hình BoM chính

Bây giờ, bạn có thể cấu hình sản phẩm cấp cao nhất và BoM của nó. Bao gồm bất kỳ bán thành phẩm nào trong danh sách các nguyên vật liệu.Bây giờ, mỗi lần bạn lập kế hoạch cho một Lệnh sản xuất cho sản phẩm cấp cao nhất, một lệnh sản xuất sẽ được tạo cho các lệnh sản xuất bán thành phẩm. Sau đó, bạn sẽ phải sản xuất các bán thành phẩm để sãn sàng trước khi sản xuất sản phẩm chính. Quay về đầu trang